معاونت پرورشي دبستان شهدای فرهنگی

دبستان هیات امنایی شهدای فرهنگی

بخش 4 - جانوران بي مهره

 نمونه سوالات بخش 4 - جانوران بي مهره

 پرسش هاي بخش 4

جالي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
1- به جانوراني كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد .......... مي گويند.
2- به موجود زنده اي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد ........... مي گويند.
3- نرم تنان در گروه جانوران .............. قرار دارند.
4- هشت پا يك جانور بي مهره دريايي است كه به گروه بزرگ تر ............. تعلق دارد و به گروه كوچك تر .................!
5- عروس دريايي بي مهره اي از جنس ................ است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت .............. تشكيل شده، .... شاخك و ..... پا دارند.
7- كرم كدو از نوع .................. و كرم خاكي از نوع ................. است.

پرسش هاي تشريحي:
1- چه تفاوت مهمي در ميان جانواران مهره دار و بي مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار داراي اسكلتي از جنس استخوان هستند و جانوران بي مهره در بدن خود فاقد اين اسكلت استخواني مي باشند.

2- بدن بي مهرگان ساده تر است يا مهره داران؟

بي مهرگان

3- انواع گروه هاي بي مهرگان را نام ببريد؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپايان
 
4- مرجان ها چه شباهت هايي با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف درياها زندگي مي كنند و بعضي از گونه هاي هر يك حركت دارند.

5- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل مي شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هايي را كه گاو مي خورد آلوده مي كند و تخم كرم در بدن حيوان به نوزاد تبديل مي شود و زنده مي ماند و با خوردن چنين گوشتي نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبديل به كردم كدو مي شود.
 
6- كرم آسكاريس چه مي خورد؟

غذاي گوارش يافته را مي خورد.
 
7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چيست؟

پوشش بدن حلزون حفره اي است و پوشش بدن صدف دوكفه اي است.
 
8- حشرات چه خصوصيات مشتركي دارند؟

همگي 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكيل شده است.
 
9- كدام گروه از بي مهرگان به هيچ گروه ديگري شبيه نيستند؟

خارتنان
 
10- چند نوع از خارتنان را نام ببريد؟

توتيا و ستاره دريايي
 
11- اگر قبل از مصرف سبزي آن را ضد عفوني نكنيم، كدام بيماري انگلي در انتظار ماست؟

به انگل آسكاريس مبتلا مي شويم.
 
12- يك نوع خرچنگ خوراكي را نام ببريد؟

ميگو

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۵/۰۴ساعت 14:42  توسط   |